Våre hovedmålsettinger er:

 • Avskaffelse av fattigdom.
 • Forbedret levestandard og livskvalitet for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.
 • Økt brukermedvirkning i alle offentlige hjelpetjenester.
 • Styrket økonomi og arbeidsvilkår for våre medlemsorganisasjoner.

Vi jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor. Dette innebærer et Norge fritt for fattigdom og sosial ekskludering, bygget på rettferdighet, solidaritet, medvirkning og likeverd. Kort sagt, et samfunn der alle får sine grunnleggende behov oppfylt og har like muligheter til å leve gode og verdige liv.

Skal vi oppnå dette må velferdsstaten gi alle lik tilgang til gode tjenester. Offentlige hjelpetjenester må ha tilstrekkelig kompetanse og handlingsrom, slik at mennesker i vanskelige situasjoner får hjelpen de trenger. 

En aktiv og inkluderende velferdsstat fungerer ikke bare som et sosialt sikkerhetsnett, men sikrer også en oppadgående sosial mobilitet, som hindrer at Norge ender opp med permanente A- og B-lag. Hele samfunnet tjener på at enkeltmennesker løftes ut av fattigdom, ved at det blir flere bidragsytere til velferden, økt tillit og færre i utenforskap. Dette mener vi er en bærekraftig velferdsstat.

 


Følgende årsmøteresolusjon ble vedtatt på Velferdsalliansens årsmøte 14. mars 2021:

Meningsfull aktivitet for alle

Velferdsalliansen EAPN Norway vil arbeide for at alle skal inkluderes i meningsfulle aktiviteter. For noen vil dette være arbeid eller utdanning. For de som av ulike årsaker ikke er i stand til å jobbe eller ta ordinær utdanning, kan det være snakk om andre meningsfulle aktiviteter som frivillig arbeid og rehabilitering.

Vi ser at smitteverntiltakene under koronapandemien har hatt stor innvirkning på det norske arbeidsmarkedet. De som var utsatt for fattigdom allerede før krisen har blitt særlig hardt rammet, og dette gjelder blant annet langtidsledige, lavt utdannede og lavtlønnede.

Dessuten ser vi et økende skille mellom de som fullfører og ikke fullfører videregående opplæring, og da særlig yrkesopplæring. I et arbeidsmarked med stadig økende kompetansekrav og konkurranse, står unge uutdannede i fare for varig utenforskap.

Av ulike årsaker er det ikke alle som klarer å stå i verken jobb eller utdanning, enten i en lengre eller kortere tidsperiode. For at disse ikke skal falle utenfor, er det sentralt at de tilbys andre meningsfulle aktiviteter og blir møtt av et effektivt system for inntektssikring.

Arbeidstilknytning er av stor betydning for den enkeltes økonomi, sosiale deltakelse og helsesituasjon. Samtidig skal ikke arbeid være den eneste måten å skjerme seg selv mot fattigdom, sosial eksklusjon og psykisk uhelse.

Vi i Velferdsalliansen EAPN Norway mener at aktivisering og inkludering er verdifullt for både enkeltmennesket og samfunnet, og det må grep til for å få flere inn i arbeid, utdanning og andre meningsfulle aktiviteter. Dette bygger opp under vår visjon om et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor.

 

Vi vil arbeide for:

 • Erstatning av aktivitetsplikt med aktivitetsrett.
 • At Nav lokal tilbakeføres ansvaret for opplæring, avklaring og bistand til jobbsøk.
 • Flere sosialfaglige ansatte i Nav med tid til oppfølging av brukere inn mot arbeidsgivere, utdanning og helsesystem.
 • Tiltakskjeding der flere tiltak kombineres. Dette krever langsiktig og strategisk tilrettelegging fra veileder i Nav og gir mer forutsigbarhet for bruker.
 • Krav om og tilskudd for at kommuner og arbeidsgivere oppretter opplæringsarbeidsplasser og/eller lærlingplasser. Økt satsing på lønnstilskudd.
 • Tilrettelegging for arbeid etter evne.
 • At frivillig innsats ikke skal straffes med trekk i ytelse.
 • Mulighet for enkelte brukere å jobbe i frivillige og ideelle organisasjoner som et alternativ til ordinær jobb. Organisasjonene gis tilskudd som arbeidsgivere.
 • Recovery-orienterte psykisk helse- og rustjenester i kommuner og foretak. Bevegelse fra pasientsentrert til personsentrert hjelp og brukermedvirkning.
 • Flere offentlig drevne rehabiliteringstilbud.

 Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.