Velferdsalliansen EAPN Norway er et politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 21 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.

Vi jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor, og for å avskaffe all fattigdom i Norge.

Vi skal være et synlig og premissbærende talerør for vår målgruppe og våre medlemmer – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som en del av European Anti-Poverty Network (EAPN) samarbeider vi med 32 tilsvarende nasjonale nettverk i Europa, samt 13 europeiske organisasjoner. Dette muliggjør kunnskapsutveksling, samordning og økt politisk gjennomslagskraft.

 


Hvordan jobber vi?

Velferdsalliansen EAPN Norway er et samarbeidsnettverk av, med og for våre medlemmer. Medlemsorganisasjonene eier nettverket, og sammen arbeider vi for å gjensidig styrke hverandre i arbeidet med å hindre økonomisk og sosial ekskludering. Det tilrettelegges for medlemssamlinger hver høst og vår, hvor medlemsorganisasjonene bestemmer temaene og påvirker hva vi skal jobbe med og for. Vi initierer også prosjekter der våre medlemmer samarbeider, og medlemmene involveres aktivt i vårt politiske påvirkningsarbeid.

 

Vi arbeider opp mot politiske myndigheter, både på lokalt og nasjonalt nivå:

  • Vi jobber tett opp mot Nav med mål om bedre tjenester og økt reell brukermedvirkning, blant annet som en del av Navs brukerutvalg på fylkes- og kommunenivå, samt nasjonalt nivå.
  • Vi er medlem av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF), et organ for politisk påvirkningsarbeid på fattigdomsfeltet, med faste Kontaktutvalgsmøter (KU) med statsråder fire ganger i året.
  • Vi er representert i Helsetilsynets brukerråd, og deltar jevnlig i andre utvalg og arbeidsgrupper som er nedsatt av offentlige myndigheter, og i aksjonsgrupper bestående av ikke-statlige organisasjoner.
  • Vi er medlem av Bostøttealliansen, som arbeider for bedre bostøtte til de som trenger den – inkludert trygdede og ytelsesmottakere.
  • Vi leverer høringsuttalelser samt andre skriftlige innspill til offentlige myndigheter, og møter politikere for å gi innspill til konkrete tiltak.
  • Vi driver prosjekter og aktiviteter med mål om informasjonsspredning, påvirkning av politikk og samfunn, samt styrking av posisjonen til vanskeligstilte. I tillegg til å arrangere politiske debatter innenfor fattigdoms- og velferdsfeltet, deler vi årlig ut Tommel opp-prisen til en journalist som har belyst fattigdom på en respektfull måte.
  • Vi samarbeider med forskningsinstitusjoner som Fafo og OsloMet om økt fokus på fattigdom og velferdspolitikk, blant annet gjennom deltakelse i forskningsgrupper og dialog med forskere.

 

Vi jobber for å redusere fattigdommen også på europeisk nivå:

  • Som del av EAPN, det største nettverket av ikke-statlige organisasjoner som jobber for å avskaffe fattigdom i Europa, deltar vi i et større påvirkningsprosjekt. Gjennom representasjon i en rekke arbeidsgrupper, bidrar vi aktivt til EAPNs politiske påvirkningsarbeid på EU-nivå og til arbeidet med å styrke mennesker som lever i fattigdom over hele Europa.
  • Vi er partner i prosjektet BOSS, «Building a Network to Boost Social Secure Europe». Organisasjonene i BOSS-partnerlandene har etablert kvalitetsrammeverk for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Ved å opprette et samarbeidsnettverk vil organisasjonene øke sin innflytelse med hensyn til å fremme sosial sikkerhet i hele Europa. Prosjektet er koordinert av EAPN Latvia og finansiert gjennom Erasmus+-programmet.
  • Vi samarbeider også med tilsvarende organisasjoner i Norden gjennom ulike prosjekter.

 

I årsmeldingen/driftsrapporten for 2020 kan du lese om hva vi gjorde i året som gikk.

Ønsker du å vite mer om våre målsettinger og våre meninger i politiske saker som er viktige for oss? Det finner du i hovedmenyen under «Velferdsalliansen mener».Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.