I en organisasjon med demokratisk styring og frivillig innsats er valg av tillitsvalgte en av de viktigste oppgavene til årsmøtet. En godt arbeidende valgkomité er med på å sikre at Velferdsalliansen får et styringsorgan til beste for alle medlemsorganisasjonene.

Årsmøtet har gitt valgkomiteen ansvaret for å innhente forslag til kandidater, og å bearbeide forslagene til innstilling til årsmøtet for valg av medlemmer til Styret, utvalg og komiteer.

Valgkomiteen rapporterer til Styret mellom Årsmøtene.

Mål for valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har som mål for arbeidet sitt å komme med forslag som tar hensyn til representativitet og kompetanse slik at Velferdsalliansen kan løse sakene de skal jobbe med på en god måte, og gjennom sitt arbeid kan nå medlemsorganisasjonenes felles mål.

I tillegg er Vedtektene for Velferdsalliansen styrende for arbeidet. For å få til dette er det viktig at valgkomiteen prøver å ta følgende hensyn:

Representativitet:

Så jevn fordeling mellom kjønn som mulig. Representanter fra flere regioner.

Kompetanse:

Med kompetanse menes at personer egner seg for jobben de skal gjøre. Styret skal løse mange ulike oppgaver og valgkomiteen bør foreslå en styresammensetning som medfører at personene til sammen kan dekke de arbeidsfunksjonene styret har. Derfor bør valgkomiteen ha oversikt over hva som kreves av de ulike funksjonene i styret.

Motivasjon:

En del personer vegrer seg for å ta på seg verv selv om de har lyst. Da kan litt overtalelseskunst være nyttig, for å sette mot i vedkommende. Men det er viktig å unngå å presse folk som ikke ønsker verv til å si ja. «Tvang» er dårlig motivasjon. Det er også viktig å påpeke at når en sier ja til et verv, så tar en også på seg å utføre de oppgavene en vil bli satt til.

Kontinuitet:

Det er viktig at ikke mange, eller alle, av de som sitter i styret blir skiftet ut samtidig. Da kan resultatet bli et historie – løst styre som må bruke for mye tid på innkjøringsfasen og som ikke kjenner sakene det skal jobbe med.

Rekruttering:

Måten et styre blir satt sammen på kan ha virkning på rekruttering til verv ved senere tilfelle. For eksempel er det nyttig å se på vara plasser som rekrutterings- og opplæringsverv for personer som senere kan tenke seg å gå inn i selve styret. Det er også viktig å tenke på at utsiktene til å «stige i gradene» kan være motiverende.

 

 

Retningslinjer for valgkomiteen i Velferdsalliansen, EAPN Norway:

Konstituering:

Valgkomiteen konstituerer seg selv i første møte etter årsmøtet hvor valgkomiteen samles. Det vil i praksis si valg av leder og nestleder i komiteen.

Habilitet:

 1. Hvis et valgkomitemedlem er i nær relasjon til en kandidat skal vedkommende trekke seg fra behandlingen av vervet kandidaten ønsker. 
 2. Hvis et valgkomitemedlem ønsker et styreverv skal medlemmet trekke seg fra valgkomiteen med umiddelbar virkning. Dette bør meldes i starten av arbeidet for å ivareta habilitet.

Prosess:

 1. Det er viktig å starte jobben i valgkomiteen så tidlig som mulig.
 2. Det kan være nyttig å samle komiteen til et møte for å legge opp en tidsplan for arbeidet, liste opp og fordele arbeidsoppgaver.
 3. Lag ei liste over hvem som sitter i verv fra forrige årsmøte og hvem av disse som er på valg til neste årsmøtet.
 4. Gjør en vurdering av hvilken type kompetanse styret trenger og hvilke oppgaver som skal løses. Handlingsplanen kan være et nyttig verktøy her.
 • Valgkomiteen skal ha innstillingen klar senest 1 mnd. før årsmøtet. Jfr. §4.1 Årsmøtet i vedtektene. 
 • Valgkomiteens leder presenterer valgkomiteens forslag på årsmøtet. Her bør man også si litt om hvordan valgkomiteen har arbeidet og gi en begrunnelse for innstillingen.
 • Gjennomføringen av valget ledes av møteleder.
 • Årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret, i tillegg velges medlemmer til komiteer og utvalg.
 • Styret konstituerer seg selv med nestledere og sekretær på første styremøtet etter gjennomført valg.
 • Valgene skal være skriftlige hvis det er foreslått flere kandidater til samme verv eller en stemmeberettiget på årsmøtet ber om det.
 • Som hovedregel bør valgkomiteen legge fram en enstemmig innstilling overfor Årsmøtet.
 • Hvis dette ikke er mulig, legges det fram to forslag, flertallets forslag og mindretallets forslag.
 • Det er viktig at valgkomiteens medlemmer er innforstått med den moralske taushetsplikten alle har, og at all informasjon som kommer fram i arbeidet blir behandlet med aktsomhet.


Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.