Medlemsorganisasjoner

Aleneforeldreforeningen (AFFO)

AFFO er en landsomfattende partipolitisk og religiøst uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for barn og aleneforeldres rettigheter. Vi arbeider aktivt overfor politiske myndigheter og er høringsinstans i saker som vedrører barn og aleneforeldre. Aleneforeldreforeningen har lokallag rundt om i landet som tilbyr en rekke sosiale aktiviteter for våre medlemmer. 

Magnus gate 13, 0650 Oslo

Styreleder: Cathrine Austrheim, Viken
Nestleder: Ylva Lindahl, Viken
E-post: post@affo.no 
Telefon: 934 00 605
Hjemmeside: www.affo.no 

BIBI AMKA

BIBI AMKA (Woman Wake Up) er en interesseorganisasjon for enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og grupper som jobber for at kvinner, barn og unge med innvandrerbakgrunn skal oppleve meningsfulle liv i Norge og andre deler av verden. Vi er opptatt av forståelse på tvers av kulturer.

Skjervenveien 2C, 1415 Oppegård

Styreleder: Honoratte BNN Muhanzi
E-post: bibi.amka@gmail.com 
Telefon: 932 99 870
Facebook: www.facebook.com/bibiamka 

Bikuben

Bikuben er en ressursbase for erfaringskompetanse og opplæring. Vi utvikler og gjennomfører kurs og opplæring innen rus og psykisk helse for brukere, pårørende, organisasjoner, tjenester og utdanningsinstitusjoner. Målet er å påvirke til et bedre tjenestetilbud og bidra til økt livskvalitet.

Besøksadresse: Bygdeveien 18, 9475 Borkenes
Postadresse: Postboks 34, 9476 Borkenes

E-post: post@bikuben.net 
Telefon: 770 93 110
Hjemmeside: www.bikuben.net 

Kirkens Bymisjon (assosiert medlem)

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Fredensborgveien 24A, 0177 Oslo

E-post: batteriet.oslo@bymisjon.no  
Telefon: 236 82 300
Hjemmeside: kirkensbymisjon.no 

Convivencia

Convivencia ønsker å skape forståelse, samhold og toleranse på tvers av kulturelle og etniske grenser, samt konservere og utvikle eksisterende kulturelt mangfold. I vår tid er det viktigere enn noensinne å fremme dialog og forsoning mellom alle folk. Convivencia betyr sameksistens og kan best forstås som å kunne leve sammen lik en familie, hvor rettferdighet og fred råder.

Hausmanns gate 34, 0182 Oslo

Styreleder: Rateb Halabi
E-post: ratebhalabi@gmail.com 
Kontaktperson: Naim Afana
Telefon: 905 64 579
Hjemmeside: www.convivencia.no 

Hjertelyst

Hjertelyst er en landsdekkende, kjønnsnøytral og politisk uavhengig organisasjon for foreldre som er helt eller delvis alene med barn. Gjennom våre medlemsaktiviteter ønsker vi å ha fokus på helse, fysisk aktivitet og miljø. Som medlem i Hjertelyst får du og dine barn mulighet til å treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer, få et større nettverk og bli med på sosiale sammenkomster.

Skuteveien 6F, 4624 Kristiansand

Styreleder: Anne-Grethe Neset
E-post: hjertelyst@gmail.com 
Telefon: 979 83 072
Hjemmeside: www.hjertelyst.no/forside 

Fattig Talt Ørland

Fattig Talt Ørland er et talsrør for de som faller utenfor på grunn av manglende inntekter av ulik årsak. Dette fører til sosial ekskludering både for voksne og barn. Vi hjelper mennesker som opplever å ikke ha penger til mat, husholdningsvarer, fritidsaktiviteter, hvitevarer med mer.

Styreleder: Grete Eid Johansen
E-post: greteeidjoh@gmail.com  
Telefon: 452 10 289
Facebook: www.facebook.com/Fattig-Talt-Ørland-420152784791243 

Frelsesarmeen (assosiert medlem)

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket. Vi tilbyr «Suppe, såpe og frelse» i ord og handling for å møte menneskelige behov. «Suppe» møter fysiske behov, «såpe» fokuserer på enkeltmenneskets verdighet, og «frelse» handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid, er Frelsesarmeen blant annet engasjert i rusomsorg, attføring, barnevern, eldreomsorg, familiegjenforening, rettferdig handel, bistand og nødhjelp. Vi arbeider i over 130 land.

Besøksadresse: Kommandør T.I Øgrims plass 4, 0165 Oslo
Postadresse: Postboks 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo

E-post: post@frelsesarmeen.no   
Telefon: 229 98 500
Hjemmeside: www.frelsesarmeen.no 

Forening for Sosialt Arbeid (FSA)

FSA er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening som er nasjonal komite for den verdensomspennende organisasjonen International Council on Social Welfare (ICSW). Foreningen skal gjennom sin virksomhet arbeide for å redusere sosiale problemer og spre informasjon om sosiale forhold og tiltak. Organisasjonen skal være en kyndig og kritisk stemme i nasjonal, regional og internasjonal sosialpolitikk og gjennom det bidra til bedre levekår for svakstilte grupper. 

Kontaktperson: Kirsten Rytter
E-post: kirstenrytter@hotmail.com 
Telefon: 916 82 947
Hjemmeside: www.sosialtarbeid.org 

For Økt Levestandard (FØL)

FØL er en frivillig organisasjon som har fokus på fattigdom og hvordan kutt i velferdsytelser rammer enkeltmennesker. Vi arbeider for å få politikere til å snu i ulike kutt som rammer mennesker som ikke har mulighet til å selv gjøre noe for å bedre sin økonomiske situasjon. FØL skal arbeide for å fremme levestandarden til alle som bor i Norge og vil arbeide for dette ved å ha fokus på blant annet de lavtlønnedes situasjon, AAP- og bostøttemottakere og uføretrygdede.

Styreleder: Anita Lesteberg
E-post: postmaster@folnorge.no 
Telefon: 951 21 320
Hjemmeside: www.folnorge.no 

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

IHSG er en frivillig, politisk og religiøst uavhengig organisasjon som arbeider med helse- og sosialutfordringer i innvandrermiljøer. IHSG organiserer frivillig flerkulturell kompetanse og er et rådgivningsorgan innen en rekke felt. Organisasjonen representerer mange kulturer og arbeider for å skape bred kontakt mellom folk, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Besøksadresse: Torggata 1, 0181 Oslo
Postadresse: Postboks 9114 Grønland, 0133 Oslo

Daglig leder: Tayyab M. Choudri
E-post: post@ihsg.no 
Telefon: 416 94 303
Hjemmeside: www.ihsg.no 

Mental Helse Bamble

Mental Helse Bamble er et lokallag av Mental Helse, med verdiene likeverd, åpenhet, respekt og inkludering. Vi arbeider for at alle har et tilholdssted som gjør hverdagen lettere, og vi er stolte av vårt flerkulturelle arbeid. Mental Helse Bamble bidrar med å styrke sosiale nettverk og levevaner, og motvirke sosial ulikhet. Vi hører på hverandre og formidler brukeres og pårørendes erfaring og kunnskap om psykisk helse til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Leder og kontaktperson: Bjarne Mostaul
E-post: bamble@mentalhelse.no / mostaul@online.no 
Telefon: 922 64 686
Hjemmeside: mentalhelse.no/lokallag/216-bamble

Nasjonal Organisasjon For Etnisk Minoritetsmenn (FOREM)

FOREM er en partipolitisk uavhengig, ikke-religiøs og ikke-statlig interesseorganisasjon for menn og gutter med etnisk minoritetsbakgrunn. Vårt formål er å fremme reell likestilling for gutter og menn med etnisk minoritetsbakgrunn, og bidra til et inkluderende samfunn.

Kontaktperson: Waqas Hussain
E-post: post@forem.no 
Telefon: 405 30 213
Hjemmeside: www.forem.no 

Organisasjonen For Uføres Rettigheter (OFUR)

OFUR vil jobbe for uføres rettigheter overfor myndighetene og skape en sosial arena for uføre. Vi er drevet av uføre og er for uføre samt andre støttespillere.

Styreleder og kontaktperson: Lars Erik Andersen
E-post: post@ofur.no / andersen6784@gmail.com 

Telefon: 921 33 968
Hjemmeside: www.ofur.no 

Sagatun Brukerstyrt Senter 

Sagatun er et knutepunkt for recovery og jobber både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vi jobber også tett med Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet. Aktivitet, mestring og sosialt fellesskap står i fokus på Sagatun, og tilbudet er rusfritt. Vi er til for mennesker med ulike livsutfordringer som ønsker å jobbe sammen med andre for å styrke sin psykiske helse og få en bedre hverdag.

Sagatunveien 47A, 2317 Hamar

Kontaktperson: Rune Lundquist
E-post: rune@sagatun.no 
Telefon: 481 06 050
Hjemmeside: www.sagatun.no 

Sammen om en jobb (SAJO)

Mye verdifull kompetanse går tapt ved at innvandrere ikke slipper til i arbeidslivet. Kunnskapen og nettverket til en med lang erfaring fra norsk arbeidsliv kan være nøkkelen. Vi kobler unge innvandrere med høyere utdanning med erfarne frivillige, i et mentorprogram på tvers av kulturer og generasjoner. Slik skaper vi verdifulle relasjoner og et mer fremtidsrettet arbeidsliv.

Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1, 0652 Oslo

Kontaktperson: Ndey Jobarteh
E-post: ndey@sammenomenjobb.no / kontakt@sammenomenjobb.no 
Telefon: 404 63 959
Hjemmeside: www.sammenomenjobb.no 

Telemark Innvandrerråd (TIR)

TIR er et nettverk av seks frivillige innvandrerorganisasjoner: Bamble og omegn internasjonale forening, Brobygger Telemark, Al Ghadir islamske kultur forening, Den afrikanske kultur foreningen i Telemark, Den somalisk kulturforening i Telemark og Syrisk forening. Nettverket er en høringsinstans og har informasjonstjenester og aktiviteter blant annet innen folkehelse.

Storgata 26, 3970 Langesund

Styreleder: Zahra Elmi
Kontaktperson: Ana Isabel Lopez Taylor
E-post: ana.lopez.taylor@gmail.com  
Telefon: 941 99 271
Facebook: www.facebook.com/telemarkinnvandrerrad 

Team Five

Team Five oppsto ved at en gruppe asylsøkere i Volda var lei av å vente. Teamet har blitt et kjent syn i kommunen og tilbyr gratis hjelp til dem som trenger det. Team Five hjelper med glede!

Dalsfjordvegen 4232, 6120 Folkestad

Styreleder: Maurice Mokulu
E-post: maurimo9@gmail.com   
Telefon: 912 55 671

Total Rehab

Total Rehab er en ideell organisasjon med en ny tilnærming til det sosiale rehabiliteringsarbeidet i Norge, der verden tas i bruk, og brukermedvirkning og individuelle tilpasninger gjøres til mer enn moteord. Gjennom et kooperativt nettverk utvikles helhetlige, fleksible og motiverende programmer for rehabilitering, arbeidstrening og sosial inkludering.

c/o Velferdsalliansen
Storgata 39, 0182 Oslo

Styreleder: Liv Airin Fragaat
E-post: livairin@hotmail.com  
Telefon: 995 16 955Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.