stort

I dag, mandag (08.11.21), legger den nye regjeringen frem sitt tilleggsforslag til statsbudsjettet. Velferdsalliansen er blant annet fornøyd med økte midler til kommunene, at maksprisen for barnehageplass reduseres, og en satsing på psykisk helse. Velferdsalliansen EAPN Norway har deltatt på høringer i flere av Stortingets komiteer for å legge frem våre meninger om statsbudsjettet Vi har møtt med både Familie- og kulturkomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen. Her kan du lese litt mer om innspillene våre.  

Familie- og kulturkomiteen: 

Allmenngjøring av foreldrepenger – et effektivt og rettferdig tiltak mot barne- og familiefattigdom

Samtlige partier har som mål å redusere barne- og familiefattigdommen i Norge. Samtidig mener partiene at utdanning og arbeid er de viktigste tiltakene for å nå dette målet. Mange er også enige om at de er viktig med universelle ytelser og tjenester. Hvorfor er da ikke alle enige om at foreldrepenger skal være en rettighet for alle som får barn i Norge?

Velferdsallliansen EAPN Norway mener at det meste effektive enkelttiltaket for å redusere barne- og familiefattigdommen i Norge er å erstatte engangsstønaden med en universell rett til foreldrepenger med minstebeløp tilsvarende minstepensjon på 2G (grunnbeløpet i folketrygden). Vi forelår også at denne retten til foreldrepenger gis som månedlige utbetalinger, erstatter engangsstønaden, overgangsstønaden samt særordninger som for eksempel statens lånekasse. En slik ordning vil også redusere presset på sosialhjelpen og er ikke til hinder for utdanning eller arbeid.

Forslag om å øke det statlige bidragsforskuddet til eneforsørgere

Bidragsforskuddet for enslige forsørgere som ikke mottar barnebidrag er relativt redusert år for år de siste årene. Det lave taket for når bidragsforskuddet reduseres eller blir borte er særlig problematisk for enslige forsørgere som jobber eller ønsker å jobbe. Velferdsalliansen EAPN Norway foreslår at familie og kulturkomiteen anmoder om en nærmere redegjørelse for utviklingen og for hvordan bidragsforskuddet i større grad kan fungere som et positivt insentiv til arbeid.

Arbeids- og sosialkomiteen: 

Øk, ikke reduser tiltakspengene: 

De som går på AMO-kurs (arbeidsmarkedsopplæring) eller er i en praksisplass mottar tiltakspenger på ca. 7500,- i måneden. Dette er en viktig motivasjon for blant annet arbeidsledig ungdom eller kvinner med bare en inntekt. Regjeringen foreslår å redusere stønaden for at den skal sammenfalle minste dagpengesats og for å spare 250 mill. Velferdsalliansen EAPN Norway mener at dette er et kutt som går ut over de minst økonomiske muskler og vil skal mindre motivasjon til arbeidsdeltakelse. Tiltakspengene bør derfor økes ikke reduseres.

Lønnstilskuddet må gjøres til en langsiktig strategisk ytelse for de som står lengst fra arbeidsmarkedet: 

Sysselsettingsutvalget, sammen med samtlig pariter, synes å være enige om å styrke inkludering i arbeidslivet, få flere i utdnning og mer bruk av lønnstilskudd.  Velferdsalliansen EAPN Norway ser at det er mange gode arbeidsmarkedstiltak, og mange gode prosjekter der ute. Hva er da problemet for frafallsungdom og de som står lengst fra arbeidsmarkedet? Dette handler om to ting:

1) Mange av tiltakene er for kortsiktige. Det har oppstått et nytt kasteballproblem mellom NAV og ulike tiltaksarrangører i tillegg til at det er et koordineringsproblem i forhold til helse og utdanning. Velferdsalliansen foreslår derfor at brukere som står langt fra arbeidsmarkedet må få tilbud om langvarige opplæringsprogrammer med bruk av lønnstilskudd og mentorordninger som munner ut i praksisbrev eller fagbrev. Arbeidet bør starte med tilbud til familier, og vil derfor også kunne redusere barne- og familiefattigdommen.

2) Bestiller/utfører systemet hvor brukere blir henvist til tiltak i stedet for å bli fulgt opp i NAV har skapt et nytt kasteballproblem. Velferdsalliansen foreslår at det må skje en tyngdeoverføring tilbake til NAV, slik at NAV kan ivareta koordinerings- og oppfølgingsansvaret mot arbeidsgivere, utdanning og helse.

Det må lages en plan for å avvikle sosialhjelp som langtidsytelse

Sosialhjelp er i dag en stor fattigdomsfelle. De som er på tiltak må ofte søke supplerende sosialhjelp og må tilbake til sosialhjelp mellom tiltakene Sosialhjelp er behovsprøvd og skaper manglende forutsigbarhet for brukerne. Et langsiktig praksis- og opplæringsprogram for utsatte grupper med lønnstilskudd etter modell av lærlingeordningen vil gjøre utsatte personer og familier mer økonomisk selvstendige og uavhengig av sosialhjelp.           Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.