Invester i mennesker for en bedre framtid

 

Velferdsalliansen EAPN Norway kjemper for at det i vårt samfunn skal skje reelle fremskritt mot et mer rettferdig, likestilt og inkluderende samfunn. Da er det grunnleggende nødvendig å skape rammer som kan sette de som opplever fattigdom og sosial ekskludering i stand til å ta ansvar for eget liv for derigjennom å kunne leve sine liv i verdighet. Det er avgjørende å sikre at deres stemmer blir hørt og lyttet til når politikk som påvirker dem, blir utviklet og implementert.

Velferdsalliansens EAPN Norway Årsmøte 2018 samlet i Oslo 4. mars 2018 fokuserer på disse områder:

 Migrasjon

Migrasjon, spesielt når det gjelder flyktninger, har de senere årene i hovedsak blitt behandlet med avvisning og utvisning som eneste løsning. Samtidig har folkeengasjementet blitt sterkere mobilisert med hjelpere over hele Europa.

Velferdsalliansen EAPN Norway ønsker et likeverdig inkluderende samfunn i Norge hvor alle føler tilhørighet gjennom aktiv deltakelse i samfunnsutviklingen.

Velferdsalliansen EAPN Norway er uenig i retorikken fra enkelte framstående politikere som sier at innvandrere og migranter er en byrde for samfunnet og en utgiftspost. Disse politikerne legger ansvaret på det enkelte individ og setter grupper opp mot hverandre. Den typen retorikk skaper et splittet samfunn hvor strid har langt større fokus enn løsninger.

Velferdsalliansen EAPN Norway mener at folk samlet utgjør Norges menneskelige kapital, og at vi er den mest verdifulle investering for å gi landet en bærekraftig samfunnsutvikling. Sammen skal vi fremelske holdninger med fokus på menneskenes iboende ressurser og potensiale, og gjennom styrking av den enkelte skape muligheter både for individet og for samfunnet.

 Barn som lever i fattigdom

I følge FNs barnekonvensjon skal alle barn og unge ha muligheter til å delta i lek og fritid, til en anstendig levestandard og til å utvikle sine evner og ferdigheter. Barn har også rett til å bli hørt i saker som angår dem.

Forskning viser at en av ti barn lever i lavinntektsfamilier/fattigdom i Norge. Dette er et samfunnsproblem og det rammer våre barn, i vårt land. Vår framtid.

Velferdsalliansen EAPN Norway krever tilstrekkelig økte inntekter og forsterkede muligheter for lavinntektsfamilier og deres barn.

  • Gratis skole – som betyr absolutt gratis aktiviteter i skolens regi, samt gratis skolemat.
  • Bedre sosial boligbygging og boligpolitikk inkludert akseptabel bolig for de som ikke kan kjøpe men må leie.
  • Sosialhjelp skal minst tilsvare SIFO’s forskningsbaserte referansebudsjett for livsopphold.
  • Inkluderende arbeidsliv og slutt på NAV’s sosiale dumping/misbruk av mennesker på tiltak og stønad
  • Indeksregulere barnetrygden

 

Helsefattigdom.  

Velferdsalliansen EAPN Norway krever at tannhelsen som en del av vår fysiske helse skal høre hjemme i folketrygden på lik linje med andre helsetjenester.

Vi varsler også om at det finnes tilfeller hvor mennesker faktisk dør fordi de ikke har råd til å kjøpe sine livsnødvendige medisiner eller å forskuddsbetale reisevei til lege og sykehus for å få nødvendig behandling.

Velferdsalliansen EAPN Norway krever en snarlig endring hvor også frikortordningen omfatter reiser til lege og sykehus på en slik måte at ingen må legge ut av egne penger for å komme seg til livsnødvendig behandling.